Sportslegat

 

I oktober 2012 oprettede Vig Festival et legat til støtte for unge, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor sport.
Legatet hedder ”Vig Festivals Sportslegat”, og har til formål at støtte unge fra Odsherred, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor deres sportsgren, hvilket medfører særlige udgifter til transport, ophold, gebyrer og lignende, ligesom tidsforbruget ved træning/udøvelse af den givne sportsgren, gør det svært at bestride et fritidsjob.

Legatet skal betragtes som en tilskyndelse og støtte for den unge til at fokusere på den valgte sportsgren. Legatet skal ligeledes virke som anerkendelse til unge, der gør en ekstra indsats for at dygtiggøre sig indenfor den valgte sportsgren og derved kan fremstå som rollemodel for andre unge, samt virke som en god repræsentant for de unge i Odsherred kommune.

Støttebeløb
Der kan hvert år uddeles op til kr. 15.000 fra overskuddet fra Vig Festival. Legatet udloddes alene, hvis festivalens regnskab viser et positivt resultat.

Hvem kan søge?
Unge, der som udgangspunkt har folkeregisteradresse i, eller som har stærk tilknytning til, Odsherred kommune – for eksempel kan folkeregisteradressen være flyttet fra Odsherred kommune til en given højskole, sportscollege, kollegium eller lignende på grund af den valgte uddannelse eller sportsgren.

Tildelingskriterier
Der vil ved tildeling blive lagt vægt på bl.a. følgende kriterier:

– Den unges alder (u. 25 år)
– Den unges tilknytning til Odsherred
– Den unges valg af uddannelse
– Den unges evt. tilknytning til Vig Festival (gæst/hjælper/hjælperbarn)
– Nye ansøgere vil blive prioriteret frem for ansøgere, der tidligere har opnået støtte

Ansøgning og ansøgningsfrist
Motiveret ansøgning fremsendes til Vig Festival – ansøgningen må maksimalt fylde én A4 side, men gerne med vedlagt budget, bilag eller evt. kreativ fremstilling af den valgte uddannelse/sportstype eller lignende.
Legatet kan ansøges én gang om året, senest per 1. juli.
Ansøgninger behandles i løbet af august måned, således at ansøgerne har svar inden 1. september. Bestyrelsen for Vig Festival afgør hvilke ansøgninger, der skal imødekommes.
Bestyrelsen for Vig Festival kan vælge at træffe afgørelsen i samarbejde med andre foreninger, erhvervsdrivende, Odsherred kommune eller øvrige samarbejdspartnere, hvis dette skønnes fordelagtigt.

Kontaktinformation og administration
Vig Festival
Holbækvej 16b
4560 Vig
Telefon 5931 6468
info@vigfestival.dk