10. 11. 12. 13. Juli 2024

10. 11. 12. 13. Juli 2024

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os:

Foreningen Vig Festival
Holbækvej 16b, 4560 Vig
Tlf.: 59 31 64 68     Mail: info@vigfestival.dk     CVR.nr.: 21074845

Telefonen er åben i følgende tidsrum: mandag til fredag kl. 12.00 – 14.00

Kontoret er åbent i følgende tidsrum:
Efter aftale.

Har du spørgsmål omkring camping på Vig Festival: camping@vigfestival.dk

Om os

Kontor

Festivalleder
Ole Rasmussen
mail: ole.rasmussen@vigfestival.dk

Administrerende koordinator
Brian Arne Larsen
Mail: brian.arne@vigfestival.dk

Regnskabsansvarlig
Rikke Gregersen
Mail: rikke.gregersen@vigfestival.dk

Faktura mail
Mail: faktura@vigfestival.dk

Eksterne boder & Sponsorer
Brian Arne Larsen
Mail: brian.arne@vigfestival.dk

Telefon på kontoret : 59 31 64 68
Alle hverdage mellem 12.00 og 14.00

Bestyrelse

Formand
Lars Gjerlufsen
Mail: lars.gjerlufsen@vigfestival.dk

Næstformand
Mette Vadsager
Mail: mette@vigfestival.dk

Sikkerhedschef / Bestyrelsesmedlem
Kenneth Ravn
Mail: kenneth.ravn@vigfestival.dk

Kasserer / Bestyrelsesmedlem
Pia Sanggaard
Mail: pia.s@vigfestival.dk

Bestyrelsesmedlem
Jesper Hagelund
Mail: jesper@vigfestival.dk

Sekretær / Bestyrelsesmedlem
Heidi Fredslund
Mail: heidi.f@vigfestival.dk

Suppleant
Anders Schrøder
Mail: anders.s@vigfestival.dk

Suppleant
Jørn Dyrberg Hansen
Mail: joern@vigfestival.dk

Koordinatorer

Camping & parkering:
Brian Hansen
Mail: camping@vigfestival.dk

Miljø & bæredygtighed:
Sanne Baggersgaard
Mail: renholdelse@vigfestival.dk

Pladsetablering & service:
Jacob Sanggaard
Mail: plads@vigfestival.dk

Hjælpere:
Kirsten Kongslev
Mail: nyhjaelper@vigfestival.dk

Sikkerhed:
Paw Pedersen
Mail: sikkerhed@vigfestival.dk

Medie / IT:
Martin Krøyer
Mail: medie@vigfestival.dk

Økonomi:
Steen Rosvald
Mail: steen.r@vigfestival.dk

Program:
Michel Fam
Mail: info@vigfestival.dk

Interne Boder:
Bente Lebjerg
Mail: boder@vigfestival.dk

Lager & logistik:
Berit Jørgensen
Mail: foodlager@vigfestival.dk

Udlejning af festival grej

VF Event ApS
CVR: 43587978

Kontakt for udlejning
Ole Rasmussen
ole.rasmussen@vigfestival.dk

VF Event ApS er en virksomhed ejet af VIG FONDEN

VIG FONDEN

Bestyrelsesformand
Kenneth Egelund Ravn

Kassérer
Steen Rosvald

Bestyrelsesmedlemmer
Heidi Fredslund
Per Allan Hansen
Pia Sanggaard
Henning Klarskov

Moderforeninger

De to moderforeninger:

Vig Gymnastikforening
FK Odsherred

Presse

Akkreditering 2024
Ønsker du presseakkreditering til Vig Festival, skal du sende os en ansøgning til presse@vigfestival.dk senest 1. juli 2024. Dette er den eneste måde at opnå presseakkreditering på.

Skriv gerne fakta om dit medie, målgruppe, læsertal samt andet relevant. Herudover ønskes en beskrivelse af, hvordan du påtænker at dække Vig Festival.
Hver ansøgning behandles individuelt. Vig Festival har kun plads til et begrænset antal pressefolk, hvilket gør, at alle ansøgninger desværre ikke kan imødekommes. Kun ansatte på medier omfattet af Medieansvarsloven kan komme i betragtning og forvente svar på akkrediteringsansøgninger fra festivalen.
Alle, der opnår akkreditering til Vig Festival 2024, skal senest den 1. november 2024 aflevere en kopi af det materiale, der er udarbejdet på baggrund af akkrediteringen til årets festival. Materialet kan blive brugt til videre markedsføring af Vig Festival. Modtages materialet ikke inden denne dato, kan akkreditering ikke forventes året efter.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Vig Festival –  Vig Festival 25/05-18

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vig Festival tager din databeskyttelse alvorligt, og gør alt for at beskytte den
efter lovgivningen. Vi behandler personoplysninger i forbindelse
administration af hjælpere og akkrediteredes adgang til festivalen.
Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig,
hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Vig Festival er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktområde: Vig festival kontoret
Adresse: Holbækvej 16B, 4560 Vig
CVR: 21074845
Telefonnr.: 59316468
E-mail: info@vigfestival.dk
Website: http://www.vigfestival.dk/

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med administration af
hjælpere og akkrediteredes adgang til festivalen, billetsalg samt abonnenter af
nyhedsmails fra hjemmesiden.
Behandlingen sker jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b)
og andre lovlige forretningsmæssige formål.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn,
adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato, billede, tøjstørrelse, hjælperområde,
hjælpervagt, armbånd/type, i økonomisystemet bankoverførselsoplysninger
samt i forbindelse med billetkøb endvidere de betalings- og faktureringsoplysninger,
køber giver til billetagent i forbindelse med en ordre.
Oplysningerne behandles for at kunne opfylde vores aftale med dig om
tilbud og aftale vedrørende opgaver på festivalen,
adgang til festivalen som led i opfyldelse af kontrakt, levering af nyheder samt salg og
distribution af billetter, herunder sikring af, at billetter kun benyttes en gang.
Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige,
for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx EDB-selskaber, der står for databehandlingen af
hjælpersystem og akkrediteringssystem, hjemmeside (nyhedsmails) samt billetsalg.
Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler.
Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.
Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.
Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

– Eventpos vedr. databehandling af hjælpersystem, akkrediteringssystem og nyhedsmails
– Skævt.dk vedr. Hjemmeside
– Uniconta A/S vedr. databehandling økonomisystem
– Ticketmaster vedr. databehandling i forbindelse med billetsalg
– IT United vedr. Emailkonti og serverløsning

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af
produkter fra 3. mand m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.
Vi modtager ikke personoplysninger fra tredjemand.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine
personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på,
at personoplysninger ikke gemmes længere end, vi har behov for oplysningerne.
Hjælperregister gennemgås årligt, forud for kommende festival med henblik på vurdering
om det er i overensstemmelse med formålet, at oplysningerne fortsat er gemt.

Personer i Hjertebanken, der ikke har været Hjælper de seneste tre år slettes af registret.
For økonomisystemet ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage
Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med behandling
af personoplysninger, medmindre vi er forpligtet til det.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der
fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage,
påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger
på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold
til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen,
må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige
behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod
behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab,
såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,
vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ledige stillinger

Ingen Ledige stillinger til Vig festival

Du er velkommen til at sende en ansøgning om praktikplads på info@vigfestival.dk